Uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych

Do korzystania z przejazdów  bezpłatnych  uprawnieni są:

 • Dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, nie dłużej niż do ukończenia 6 roku życia na podstawie ustnej deklaracji pełnoletniego opiekuna.
 • Dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna oraz uczniowie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Słupsku, nie będący niepełnosprawnymio do czasu ukończenia nauki w szkole, nie dłużej niż do ukończenia 24 lat na podstawie orzeczenia lub legitymacji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub legitymacji szkolnej lub przedszkolnej OSW.
 • Opiekunowie dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt. wyżej w czasie przejazdu z podopiecznym oraz opiekunowie w drodze do przedszkola, szkoły, a także w drodze powrotnej po odwiezieniu dziecka i w drodze do w/w jednostek po uprawnioną osobę wyłącznie na trasie miejsce zamieszkania - placówka szkolna na podstawie zaświadczenia z przedszkola, szkoły wg wzoru MI-1/2002 wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
 • Osoby, które ukończyły 70 lat życia na podstawie dowodu tożsamości ze zdjęciem.
 • Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie orzeczenia wraz z dowodem tożsamości lub legitymacji Powiatowego Zespołu d/s Orzekania, legitymacji z wpisem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Opiekunowie osób, o których mowa w punkcie wyżej w czasie przejazdu z podopiecznym.
 • Pracownicy ZIM Słupsk Pionu Transportu, nadzoru ruchu, służby drogowej i kontroli w trakcie wykonywania obowiązków służbowych na podstawie legitymacji służbowej.
 • Pracownicy przewoźników działających na zlecenie Miasta Słupska na podstawie legitymacji służbowej.
 • Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku i ich opiekunowie w czasie przejazdu z podopiecznymi na podstawie orzeczenia lub legitymacji Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności z wpisanym symbolem niepełnosprawności (kod 04 - O), legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Słupsku.
 • Umundurowani Policjanci i Strażnicy Miejscy w trakcie wykonywania czynności służbowych na podstawie legitymacji służbowej.
 • Mieszkańcy Słupska, posiadający status bezrobotnego, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, aktywnie poszukujący pracy, uprawnieni do zasiłku okresowego z pomocy społecznej, wyłącznie w dni robocze w godz. 7.00-15.00 na podstawie karty aktywnego poszukiwania pracy.
 • Posłowie i senatorowie na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej.
 • Niezdolne do pracy osoby represjonowane oraz opiekun towarzyszący osobie represjonowanej niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji na podstwie legitymacji osoby represjonowanej ZUS RW-52 i dokumentem tożsamości potwierdzającego wiek opiekuna.
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacji emeryta / rencisty wojskowego / policyjnego.
 • Opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidztwa wraz z dokumentem potwierdzającym wiek.
 • Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły na podstawie legitymacji szkolnej.
 • Każdego roku w czasie obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu - każdy pasażer będący właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem.
 • Honorowi Dawcy Krwi mieszkańcy Słupska i Powiatu Słupskiego, którzy oddali minimum: kobiety - 18 litrów krwi, mężczyźni - 25 litrów krwi (opłata manipulacyjna za wydanie rocznego biletu wynosi 20 zł).
 • Wolontariusze oraz słuchacze Szkoły Policji w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na podstawie ważnej legitymacji wolontariusza WOŚP ze zdjęciem lub legitymacji służbowej Policji ze zdjęciem.


Do korzystania z przejazdów  ulgowych  uprawnieni są:

 • Dzieci i młodzież od ukończenia 6 roku życia do czasu ukończenia szkoły publicznej lub niepublicznej, nie dłużej niż do ukończenia 22 roku życia - na podstawie zaświadczenia ze zdjęciem ze szkoły, przedszkola (dla dzieci od ukończenia 6 roku życia do otrzymania legitymacji szkolej) lub ważnej legitymacji szkolnej.
 • Emeryci po ukończeniu 60 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez organ uprawniony do przyznawania emerytur wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
 • Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - na podstawie orzeczenia wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem lub legitymacji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
 • Kombatanci i osoby represjonowane, nie będące inwalidami - na podstawie dokumentu wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
 • Studenci szkół wyższych I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na podstawie legitymacji studenckiej.
 • Uczniowie i studenci zagranicznych szkół i uczelni do ukończenia 26 roku życia na podstawie wydanych poza granicami RP europejskiej karty młodzieżowej EURO <26 Student lub karty ISIC.


Do korzystania z przejazdów  specjalnych ulgowych  uprawnieni są:

 • Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę na podstawie legitymacji wydanej przez Organizatora Komunikacji na podstawie ważnej legitymacji członkowskiej.
 • Członkowie Związku Sybiraków na podstawie legitymacji wydanej przez Organizatora Komunikacji wystawionej na podstawie ważnej legitymacji z opłaconymi składkami, wymienionych w § 9 pkt. 1, p.pkt. 1 Statutu Związku Sybiraków, z wyłączeniem dzieci i członków ich rodzin (§ 9 pkt. 1 p.pkt. 2 i 3 Statutu Związku Sybiraków).

Do korzystania z rocznego biletu socjalnopracowniczego na strefę AB, którego cena wynosi 80 zł, uprawnione są następujące osoby:

 • małżonek pracownika Spółki komunalnej Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
 • dzieci pracownika Spółki komunalnej Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku lub jego małżonka: do ukończenia 16 roku życia, a jeżeli kształcą się w szkole do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia
 • małżonek osoby wymienionej w pkt. 5 oraz dzieci tej osoby odpowiadające warunkom określonym w pkt. 2
 • wdowa (wdowiec) po pracowniku Spółki komunalnej Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku lub po osobach wymienionych w pkt. 5 oraz dzieci tych osób uprawnione do renty rodzinnej po nich i spełniające warunki określone w pkt. 2
 • Emeryci, renciści Spółki komunalnej Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku oraz osoby korzystające ze świadczenia rehabilitacyjnego, które bezpośrednio przed przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie rehabilitacyjne były zatrudnione w Spółce komunalnej Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
 • Byli pracownicy Spółki komunalnej Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, którzy przeszli na świadczenie przedemerytalne, jeżeli bezpośrednio przed przejściem na świadczenie przedemerytalne przepracowali w Spółce co najmniej 15 lat.
załączniki
pobierzUchwała XXIV-346-12
pobierz (368kb)