Przebudowa dróg w kwartale ulicy Długiej

Ul. Długa, Polna, Płowiecka, Świętopełka, Sygietyńskiego i Ogrodowa

 „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Umowa o dofinansowanie nr: RPPM.08.01.02-22-0001/17-00 z dnia 04 grudnia 2017 r.

 

ULICA DŁUGA

stanowić będzie strefę zamieszkania, w której nie wyodrębniono jezdni i chodników. Część przeznaczoną dla ruchu pojazdów wydzielono poprzez zastosowanie różnicowania materiałów nawierzchniowych o kontrastowej kolorystyce dla powierzchni
o różnym przeznaczeniu z wprowadzeniem elementów geometrycznych w miejscach szczególnej uwagi (skrzyżowania). W ramach przebudowy przewidziano pas jezdny przeznaczony dla ruchu pojazdów o szerokości 2,5 m i  nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej, skrzyżowania zwykłe z wyniesieniem tarczy skrzyżowania. Ponadto zastosowano elementy zagospodarowania terenu zapewniające dostępność obiektu osobom o ograniczonej możliwości poruszania się tj. brak wyodrębnionych chodników z konstrukcyjnie wyniesioną krawędzią. Przestrzeń stanowi  jednolita powierzchnia oraz materiały o kontrastowej kolorystyce dla powierzchni o różnym przeznaczeniu z wprowadzeniem elementów geometrycznych w miejscach szczególnej uwagi (skrzyżowania). Pozostałe cechy to brak wyodrębnionych chodników z konstrukcyjnie wyniesioną krawędzią, w miejscach, o bardzo małym pochyleniu zastosowano do odwodnienia nawierzchni odwodnienia liniowe w klasie wytrzymałości D400, zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej prostokątnej 10x20x10 cm (układanej w „jodełkę”), kostki betonowej prostokątnej 20x20x10 cm  z materiałów uszlachetnionych oraz z płyt betonowych 80x120x12 cm (układanych dłuższym bokiem prostopadle do osi jezdni)Przy ulicy Długiej pojawią się także elementy małej architektury - ławki, donice oraz urządzenie zieleni w formie nasadzeń drzew wysokich i krzewów sadzonych w grupach, będących jednocześnie zielenią o walorach dekoracyjnych.

Stan przed rozpoczęciem robót:


ULICA OGRODOWA

została zaprojektowana z zastosowaniem elementów uspokojenia ruchu (wyniesione tarcze skrzyżowań, strefa ruchu uspokojonego). Od strony ogrodów działkowych zaprojektowano miejsca postojowe usytuowane równolegle do osi jezdni. Uwzględniono usytuowanie 1 miejsca postojowego zastrzeżonego dla osoby o ograniczonej możliwości poruszania się. Wykonane zostaną skrzyżowania zwykłe z wyniesieniem tarczy skrzyżowania. Najazd zaprojektowano od strony wlotów ulic Polnej i Sygietyńskiego na długości 2,0 m z pochyleniem 5%. Na terenie przy skrzyżowaniu z ulicą Sygietyńskiego, zaprojektowano urządzenie małego skweru ze ścieżkami o nawierzchni z mieszanki kruszyw i urządzoną zielenią i małą architekturą, Zaprojektowano elementy zagospodarowania terenu zapewniające dostępność obiektu osobom o ograniczonej możliwości poruszania się na szerokości przejść dla pieszych zaprojektowano krawężniki obniżone do światła 0 cm, na szerokości projektowanych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach zaprojektowano pas o szerokości 0,6 m z betonowych płyt 30x30x8 cm ze znakiem wypukłym - rowki symetryczne usytuowane prostopadle do osi jezdni. Do oznakowania zastosowano płytki w kolorze białym. Zaprojektowano nawierzchnie: jezdni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S, grubość warstwy 5 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, grubość warstwy 7 cm, chodników z płyt betonowych (50 x 50 x 7 cm) i kostki betonowej (20 x 20 x 8 cm), na skrzyżowaniach (wyniesione tarcze) z kostki betonowej (10 x 20 x 10 cm), zjazdów indywidualnych z kostki betonowej (20 x 20 x 8 i 25 x 25 x 8 cm), miejsc postojowych z płyt betonowych (50 x 50 x 7 cm). Przewidziano nowe nasadzenia nawiązujące do zagospodarowania terenu. Zastosowane gatunki dobrano z uwzględnieniem odporności na warunki klimatyczne, odporności na warunki charakterystyczne dla pasa drogowego oraz rozmiary drzew.

Stan przed rozpoczęciem robót:


ULICA PŁOWIECKA

dla które zastosowano przekrój z pojedynczą jezdnią o szerokości pasa ruchu 2,5 m i obustronnym, chodnikiem, którego szerokość wynosi 2,0 m z miejscowym poszerzeniem będzie drogą jednokierunkową. Do połączenia posesji przylegających do ulicy zaprojektowano zjazd publiczny, którego usytuowanie wynika z istniejącej lokalizacji. Zaprojektowano elementy zagospodarowania terenu zapewniające dostępność obiektu osobom o ograniczonej możliwości poruszania się tj. na szerokości przejść dla pieszych zaprojektowano krawężniki obniżone do światła 0 cm, na szerokości projektowanych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach zaprojektowano pas o szerokości 0,3 m z betonowych płyt 30 x 30 x 8 cm ze znakiem wypukłym - rowki symetryczne usytuowane prostopadle do osi jezdni. Do oznakowania zastosowano płytki w kolorze białym. Zaprojektowano nawierzchnie: jezdni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S, grubość warstwy 5 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, grubość warstwy 7 cm, chodników z płyt betonowych (50 x 50 x 7 cm) i kostki betonowej (20 x 20 x 8 cm) oraz płyta betonowa 30 x 30 x 8 cm ze znakiem wypukłym (wypustki o wysokości min. 8 mm i ilości min. 300 szt./m2), na skrzyżowaniach (wyniesione tarcze) z kostki betonowej (10 x 20 x 10 cm), zjazdów publicznych z kostki betonowej 2T bez fazy, miejsc postojowych z płyt betonowych (50 x 50 x 7).

Działania projektowe mają na celu wprowadzenie zieleni ozdobnej. Zieleń ma za zadanie wzbogacić zasoby zieleni w formie nasadzeń drzew wysokich i krzewów sadzonych w grupach, będących jednocześnie zielenią o walorach dekoracyjnych.

Stan przed rozpoczęciem robót:


ULICA POLNA

Dla ulicy Polnej zastosowano przekrój z pojedynczą jezdnią i obustronnym chodnikiem, którego szerokość wynosi 2,1 m. Do połączenia posesji przylegających do ulicy zaprojektowano zjazdy indywidualne, których usytuowanie wynika z istniejącej lokalizacji zjazdów oraz planów zabudowy wolnych działek, na przecięciach poszczególnych terenów elementarnych z ul. Długą i ul. Ogrodową zaprojektowano skrzyżowania zwykłe z wyniesieniem tarczy skrzyżowania  od strony najazdu z ul. Polnej. Najazd zaprojektowano na długości 2,0 m z pochyleniem 5 %. Z uwagi na kolejność wznoszenia obiektu i wynikające z tego etapowanie robót, najazd zostanie wykonany przy przebudowie ul. Długiej i ul. Ogrodowej. Zaprojektowano elementy zagospodarowania terenu zapewniające dostępność obiektu osobom o ograniczonej możliwości poruszania się tj. na szerokości przejść dla pieszych zaprojektowano krawężniki obniżone do światła 0 cm, na szerokości projektowanych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach zaprojektowano pas o szerokości 0,3 m z betonowych płyt 30 x 30 x 8 cm ze znakiem wypukłym - rowki symetryczne usytuowane prostopadle do osi jezdni. Do oznakowania zastosowano płytki w kolorze białym. Zaprojektowano nawierzchnie: jezdni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S, grubość warstwy 4 cm, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W, grubość warstwy 4 cm, chodników z płyt betonowych (50 x 50 x 7 cm) i kostki betonowej (20 x 20 x 8 cm), zjazdów indywidualnych z kostki betonowej 20 x 20 x 8 cm i 25 x 25 x 8 cm, miejsc postojowych z płyt betonowych (50 x 50 x 7 cm).

Działania projektowe mają na celu wprowadzenie zieleni ozdobnej, zastępczej równoważącej straty przyrodnicze wynikające z usunięcia zieleni. Zieleń ma za zadanie wzbogacić zasoby zieleni w formie nasadzeń drzew wysokich i krzewów sadzonych w grupach, będących jednocześnie zielenią o walorach dekoracyjnych.

Stan przed rozpoczęciem robót:


ULICA SYGIETYŃSKIEGO

Od strony północnej zaprojektowano wyodrębnione z jezdni miejsca postojowe rozdzielone pasami zieleni urządzonej oraz wjazdami na posesje. Zaprojektowano zjazdy indywidualne, których lokalizacja wynika z usytuowania istniejącego wjazdu na teren posesji,
uwzględniając zastosowanie elementów uspokojenia ruchu - wyniesione tarcze skrzyżowań, strefa ruchu uspokojonego, zastosowano zmniejszenie nominalnych szerokości pasa ruchu o 0,25 m, przy zastosowaniu jednolitej szerokości jezdni na całej długości ulicy wynoszącej 5,0 m. Z uwagi na dojazdy do obiektów handlowych końcowy odcinek ulicy zaprojektowano w formie ciągu pieszo-jezdnego. Sposób włączenia do ulicy Lutosławskiego nie ulega zmianie. Na przecięciach poszczególnych terenów elementarnych z ul. Długą, ul. Świętopełka i ul. Ogrodową wyznaczonych w mpzp, zaprojektowano skrzyżowania zwykłe z wyniesieniem tarczy skrzyżowania od strony najazdu z ulicy Sygietyńskiego. Najazd zaprojektowano na długości 2,0 m z pochyleniem 5 %. Zaprojektowano elementy zagospodarowania terenu zapewniające dostępność obiektu osobom o ograniczonej możliwości poruszania się tj. na szerokości przejść dla pieszych zaprojektowano krawężniki obniżone do światła 0 cm, na szerokości projektowanych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach zaprojektowano pas o szerokości 0,6 m z betonowych płyt 30 x 30 x 8 cm ze znakiem wypukłym - rowki symetryczne usytuowane prostopadle do osi jezdni. Do oznakowania zastosowano płytki w kolorze białym. W projekcie uwzględniono usytuowanie 4 miejsc postojowych zastrzeżonych dla osoby o ograniczonej możliwości poruszania się. Zaprojektowano również połączenie końcowego odcinka ulicy z chodnikiem w ulicy Lutosławskiego bez stopni, stosując spadek podłużny. Zaprojektowano nawierzchnie: jezdni warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S, grubość warstwy 5 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, grubość warstwy 7 cm, na skrzyżowaniach (wyniesione tarcze) z kostki betonowej (10 x 20 x 10 cm), chodników z płyt betonowych (50 x 50 x 7 cm) i kostki betonowej (20 x 20 x 8 cm), na ciągu pieszo - jezdnym z kostki betonowej 20 x 20 x 8 i 25 x 25 x 8 cm, miejsc postojowych z kostki betonowej 2T, grubości 8 cm, zjazdów publicznych z kostka betonowa 20 x 20 x 8 i 25 x 25 x 8 cm, zjazdów indywidualnych z kostki betonowej (20 x 20 x 8 i 25 x 25 x 8 cm).

Działania projektowe mają na celu wprowadzenie zieleni ozdobnej, zastępczej równoważącej straty przyrodnicze wynikające z usunięcia zieleni. Zieleń ma za zadanie wzbogacić zasoby zieleni w formie nasadzeń drzew wysokich i krzewów sadzonych w grupach, będących jednocześnie zielenią o walorach dekoracyjnych.

Stan przed rozpoczęciem robót:


ULICA ŚWIĘTOPEŁKA

stanowić będzie strefę zamieszkania, w której nie wyodrębniono jezdni i chodników. Zastosowano rozwiązanie z wyodrębnieniem części przeznaczonej dla ruchu pojazdów różnicując materiały nawierzchniowe. Zaprojektowano elementy zagospodarowania terenu zapewniające dostępność obiektu osobom o ograniczonej możliwości poruszania się tj. brak wyodrębnionych chodników z konstrukcyjnie wyniesioną krawędzią. Przestrzeń stanowi jednolita powierzchnia, zaprojektowano zastosowanie materiałów o kontrastowej kolorystyce dla powierzchni o różnym przeznaczeniu z wprowadzeniem elementów geometrycznych w miejscach szczególnej uwagi (skrzyżowania). Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej prostokątnej 10 x 20 x 10 cm (układanej w „jodełkę”), z kostki betonowej prostokątnej 20 x 20 x 10 cm, i z  płyt betonowych  80 x 120 x 12 cm (układanych dłuższym bokiem prostopadle do osi jezdni). Do nawierzchni z kostek 20 x 20 x 10 cm zastosowano użycie materiałów uszlachetnionych z powierzchnią płukaną w kolorystyce zgodnie z projektem.

Działania projektowe mają na celu wprowadzenie zieleni wertykalnej, zasłaniającej ściany garaży. Zieleń ma za zadanie wzbogacić zasoby zieleni w formie nasadzeń drzew wysokich i krzewów sadzonych w grupach, będących jednocześnie zielenią o walorach dekoracyjnych.

Stan przed rozpoczęciem robót:


Wszystkie przebudowane ulice posiadać będą oświetlenie w energooszczędnej technologii LED oraz odwodnienie nawierzchni do wpustów i odprowadzeniem wód deszczowych do kanalizacji deszczowej.

Plany zagospodarowania terenu dla poszczególnych dróg oraz docelowa organizacja ruchu są dostępne poniżej jako załączniki do pobrania w formacie pdf.

załączniki
pobierzPlan zagospodarowania - ulica Długa
pobierz (1766kb)
pobierzPlan zagospodarowania - ulica Ogrodowa
pobierz (1589kb)
pobierzPlan zagospodarowania - ulica Płowiecka
pobierz (579kb)
pobierzPlan zagospodarowania - ulica Polna
pobierz (640kb)
pobierzPlan zagospodarowania - ulica Sygietyńskiego
pobierz (1200kb)
pobierzPlan zagospodarowania - ulica Świętopełka
pobierz (495kb)
pobierzProjekt organizacji ruchu
pobierz (2886kb)