Przebudowa chodników w Słupsku

Przebudowa chodników w Słupsku

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.: „Przebudowa chodników w Słupsku - opracowanie planów zagospodarowania terenu, opisów technicznych, kosztorysów z przedmiarami oraz Specyfikacji Technicznych”, w ramach zadania inwestycyjnego „Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni etap I”,

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 05 czerwca (wtorek ) 2018 r. do godz. 11:00.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05 czerwca 2018 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

W załączeniu:

Formularz Oferty wraz z Wykazem wykonanych usług
Wzór umowy
Map
y

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (1867kb)
pobierzWzór umowy
pobierz (138kb)
pobierzZakres przebudowy - Kaszubska
pobierz (598kb)
pobierzZakres przebudowy - Mickiewicza
pobierz (481kb)
pobierzZakres przebudowy - Niemcewicza
pobierz (456kb)
pobierzZakres przebudowy - Pobożnego
pobierz (313kb)
pobierzZakres przebudowy - Curie - Skłodowskiej
pobierz (544kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (113kb)
pobierzInformacja o wyborze
pobierz (346kb)