Projekt organizacji ruchu

Opinia projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym i docelowej organizacji ruchu

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek wraz z dwoma egzemplarzami projektu organizacji ruchu, który powinien zawierać:

1) plan orientacyjny z zaznaczeniem dróg, których projekt dotyczy;

2) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, parametry geometrii drogi,

3) zestawienie projektowanego oznakowania,

4) opinia projektu uzyskana w Dziale Zarządzania Strategicznego Infrastrukturą Miejską, ZIM Słupsk- w przypadku zajęcia jezdni, po której przebiega linia komunikacji miejskiej;

5) zasady dokonywania zmian oraz sposób ich realizacji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;

6) opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;

7) przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;

8) nazwisko i podpis projektanta;

9) do projektu należy załączyć opinię uzyskana w Dziale Zarządzania Strategicznego Infrastrukturą Miejską (ul. Kołobrzeska 25, 76-200 Słupsk - budynek Centrum Nadzoru Ruchu przy pętli autobusowej), ZIM Słupsk- w przypadku zajęcia jezdni, po której przebiega linia komunikacji miejskiej;

10) do projektu należy załączyć opinię uzyskaną w Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku- w przypadku zajęcia jezdni drogi powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73. Tel. 598410091

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. 

Tryb odwoławczy:

W sprawie nie przysługuje stronie odwołanie.

załączniki
pobierzKlauzula informacyjna
pobierz (128kb)