Projekt organizacji ruchu

Uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym i docelowej organizacji ruchu

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający oznaczenie wnioskodawcy, opis wykonywanych w pasie drogowym robót: miejsce robót, czas, wykonawca. Do wniosku należy dołączyć projekt organizacji ruchu w czasie wykonywania robót - w dwóch egzemplarzach.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73. Informacji udziela Inżynier Ruchu, tel. 59-848-37-14.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Uzgodnienie dokumentacji następuje przez zatwierdzenie projektu organizacji ruchu.

Tryb odwoławczy

W sprawie nie przysługuje stronie odwołanie.

Inne informacje

Do projektu powinny być dołączone opinie:

  1. Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku (w przypadku zajęcia jezdni drogi powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej),
  2. ZIM Słupsk, Pion Transportu (w przypadku zajęcia jezdni, po której przebiega linia komunikacji miejskiej).