Dostawa sprzętu komputerowego

Zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 22.12.2017 r. do godz. 14:30;

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.12.2017 r. o godz. 14:40 w biurze Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

W załączeniu zapytanie ofertowe, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy.

załączniki