Budowa oświetlenia ulicy Chłapowskiego

Budowa oświetlenia ulicy Chłapowskiego

zapytanie ofertowe na wykonanie robót

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.: „Budowa oświetlenia ul. Chłapowskiego”

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 9 czerwca 2017 r. do godz. 10.00;

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ppkt 1) zostaną, bez otwierania niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 9 czerwca 2017 r. o godz. 10.15 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

W załączeniu dokumentacja projektowa oraz zapytanie ofertowe z niezbędnymi formularzami ofertowymi.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe z formularzami
pobierz (2515kb)
pobierzProjekt budowlano - wykonawczy
pobierz (21123kb)
pobierzSchematy
pobierz (7793kb)
pobierzSpecyfikacje techniczne
pobierz (212kb)
pobierzFormularz ofertowy - wersja edytowalna
pobierz (79kb)
pobierzInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz (304kb)